19.03.2019   im Hbf Frankfurt/Main     [31652]    RB 24983   Frankfurt/Main - Königstein                                                                          
609 003-8
HLB
  
09.07.2018   im Hbf Frankfurt/Main     [30906]    RB 24717   Königstein/Taunus - Frankfurt/M.                                                       
609 008-7
HLB
19.06.2017   im Hbf Frankfurt/Main     [29106]    RB 24748   Frankfurt/M. - Königstein/Taunus
609 014-5
HLB
Baureihe 609