19.08.2000   im Hbf Nürnberg     [7722]                                                                             
641 001-3
DB-AG
  
  
641 007
DB-AG
  
02.09.2005   im Bhf. Basel Bad.Bf   [11908]                                                       
Baureihe 641