02.01.1993    im Bw Sokolov [1965]                                                                              
770 007-3
CSD
  
  
770 101-4
CSD
  
02.01.1993   im Bhf. Sokolv        [1957]                                                                           
Baureihe 770   [CD]