02.01.1993    im Bw Sokolov [1955]                                                                              
781 264-7
CSD
  
781 430-4
CD
11.03.1994   im Bhf. Karlovy Vary    [2710]            
781 430-4
CD
11.03.1994   im Bhf. Karlovy Vary    [2710]            
781 483-3
CD
11.03.1994   im Bw Sokolov    [2720]            
781 567-3
CD
10.06.1993   im Bhf- Karlovy Vary    [2334]            
Baureihe 781   [CD]